Liceul Tehnologic Dragomir Hurmuzescu - Medgidia
Secretariat: +40 241 820 540
Data anuntului: 23/09/2020

A N U N Ț

Organizare concurs ocupare post vacant  Îngrijitor

            Liceul Tehnologic Dragomir Hurmuzescu, situat în Strada Poporului, Nr.1, Medgidia, județul CONSTANȚA, organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant (perioada nedeterminată) aprobat prin H.G nr. 286/2011, modificată și completată de H.G. nr. 1027/2014.

Denumirea postului: Îngrijitor

Condiții specifice de participare la concurs:

  • nivelul studiilor: Medii;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: Nu necesită.

Data limită până la care candidații vor depune actele pentru dosarul de concurs este de 10 zile lucrătoare de la afișare, respectiv 01.10.2020-09.10.2020,între orele 9.00-16.00 la sediul instituției.

Date contact Liceul Tehnologic Dragomir Hurmuzescu, tel fix: 0241/820593

 

CONDIȚII DE PARTICIPARE:

 

  1. Să aibă cetățenie română;
  2. Să cunoască limba română scris și vorbit;
  3. Să aiba starea de sănătate corespunzătoare  postului.
  4. Să aibă studii medii.

 

DOCUMENTE NECESARE ÎNSCRIERII LA CONCURS

 

- Cerere de înscriere adresată directorului instituției;

- Curriculum vitae - format european;

- Copie act identitate;

-Copii certificat de naștere, certificat de căsătorie;

- Copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor;

- Copie carte de munca/fila din registrul de evidenta a angajatilor sau adeverinta care sa ateste vechimea în munca/specialitate;

-Adeverința medicală de angajare care să ateste starea de sănătate corespunzatoare postului  (să se specifice în adeverință);

-Cazier judiciar și adeverință cu privire la săvârșirea unor infracțiuni sexuale, de exploatare a unor personae sau asupra minorilor(art 18/Lg.118/2019);

-Caracterizare de la ultimul loc de munca;

-Alte documente relevante pentru desfășurarea concursului

La depunerea dosarului, se vor prezenta actele civile, diplome/certificate, în original, pentru certificare.

Notă! Nu se primesc dosare incomplete!

Etapele  de desfășurare a concursului:

Selecția dosarelor și afișarea rezultatelor – 12.10.2020, orele 12.00-15.00 

Proba practică în data de  13.10.2020, ora 14:00, la sediul institutiei;

Proba interviu în data de 13.10.2020, ora 16:00, la sediul institutiei.

Afisarea rezultatelor concursului  - 13.10.2020, ora 17.00;

Depunerea contestațiilor - 13.10.2020, orele 17-18.00;

Afișarea rezultatelor finale- 13.10.2020, ora 18.00.

 

Bibliografie:

  • Legea 477/ 2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice;
  • Norme de igienă privind unitățile pentru ocrotirea, educarea și instruirea copiilor și tinerilor aprobate prin Ordinul nr. 1955/1995;
  • Legea securității și sănătății în muncă nr.319/14.07.2006;
  • Ordinul MSP nr.1225/5031/2003 privind noțiuni fundamentale de  igienă.

 

Director,

Prof. Elena Carmen BRATU