Liceul Tehnologic Dragomir Hurmuzescu - Medgidia
Secretariat: +40 241 820 540
Data anuntului: 16/09/2020

ANUNŢ IMPORTANT!

 

            În perioada 15 septembrie - 25 septembrie 2020 se primesc la secretariatul unităţii noastre şcolare dosarele beneficiarilor PROGRAMULUI NAŢIONAL DE PROTECŢIE SOCIALĂ ,,BANI DE LICEU,, pentru elevii care urmează, la cursurile de zi liceal.

CONDIŢIILE DE ACORDARE SUNT:

- beneficiari ai acestui program sunt elevii care provin din familiile al căror VENIT BRUT lunar pe membru de familie, realizat în ultimele 3 luni anterioare depunerii dosarului (iunie, iulie, august) să nu depăşească 500 LEI,  precum şi elevii care beneficiază de o măsură de protecţie sau aflaţi sub tutela sau curatela, în cazul respectării condiţiei de venit precizate mai sus.

ACTE NECESARE:

- CERERE TIP semnată de elev şi unul din părinţi, în faţa comisiei;

- copie a CERTIFICATULUI DE NAŞTERE sau a ACTULUI DE IDENTITATE a elevului, împreună cu copii ale actelor de identitate ale părinţilor / ocrotitorilor legali, după caz (însoţite de originalele respective).

-copii ale CERTIFICATELOR DE NAŞTERE sau ACTELE DE IDENTITATE ale membrilor care se gospodăresc în familie.

- ADEVERINTE care să ateste statutul de elev / student ale celorlalţi fraţi / surori.

- ACTE DOVEDITOARE care să ateste statutul juridic sau medical (dacă este cazul).

- ACTE DOVEDITOARE IN ORIGINAL, privind veniturile membrilor familiei.

- ADEVERINŢĂ DE LA FISC – CĂ NU ARE VENITURI

- ADEVERINTA DE LA UNITATEA DE INVATAMANT din care sa reiasă media generală din anul anterior (2019/2020)  (AU PRIORITATE ELEVII CU MEDIA GENERALĂ MAI MARE SAU PRIMESC ÎN ORDINEA DESCRESCĂTOARE A MEDIILOR) şi numărul de absenţe nemotivate (AU PRIORITATE ELEVII CU UN NUMĂR MIC).

- DECLARATIE NOTARIALĂ – că nu deţin pământ, proprietăţi, nu sunt încadrate în muncă.

- ancheta sociala

 

ACTELE DE IDENTITATE SE VOR DEPUNE IN COPIE, CU CONDITIA CA LA DEPUNEREA CERERII SA FIE CONFRUNTATE SI ACTELE IN ORIGINAL

 

Director,

Prof. Elena – Carmen BRATU