Liceul Tehnologic Dragomir Hurmuzescu - Medgidia
Secretariat: +40 341420101
Data anuntului: 07/03/2023

LICEUL TEHNOLOGIC “DRAGOMIR HURMUZESCU”, cu sediul în MEDGIDIA, strada, POPORULUI, nr. 1B, județul CONSTANȚA, organizează concurs, pentru ocuparea următorului post contractual, conform H.G. nr. 1336/08.11.2022.

1. Nivelul postului*: execuţie

2. Denumirea postului: ÎNGRIJITOR II M, post vacant, pe perioadă nedeterminată, la Liceul Tehnologic “Dragomir Hurmuzescu” Medgidia

3. Gradul/Treapta profesional/profesională: II

4. Scopul principal al postului: efectuarea curățeniei în unitatea de învățământ

5. Numărul de posturi: 1

Durata timpului de lucru (doar în cazul angajărilor pe perioadă determinată): -

B.)  Documente solicitate candidaţilor pentru întocmirea dosarului de concurs, conform art. 35 din H.G. 1336/2022:

a) formular de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut la anexa nr. 2;

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;

c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;

d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;

e) copia carnetului de muncă, a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;

f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;

g) adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;

h) certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracțiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidații înscriși pentru posturile din cadrul sistemului de învățământ, sănătate sau protecție socială, precum și orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilități sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;

i) curriculum vitae, model comun european.

Dosarele de concurs se depun la sediul LICEULUI TEHNOLOGIC “DRAGOMIR HURMUZESCU”, str. Poporului, nr. 1B, compartimentul secretariat, tel. 0241820540, email: dragomir.hurmuzescu@yahoo.ro  

Termenul de depunere a dosarelor: 09.03.2023 – 22.03.2023, între orele 8.00 – 16.00, la secretariatul instituţiei școlare.

C.) Condiţiile generale prevăzute de art. 15 din H.G. 1336/08.11.2022

Poate ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana care îndeplinește condițiile prevăzute de Legea nr. 53/2003 — Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și cerințele specifice prevăzute la art. 542 alin. (1) și (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare:

a) are cetățenia română sau cetățenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spațiul Economic European (SEE) sau cetățenia Confederației Elvețiene;

b) cunoaște limba română, scris și vorbit;

c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 — Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

e) îndeplinește condițiile de studii, de vechime în specialitate și, după caz, alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra securității naționale, contra autorității, contra umanității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni de fals ori contra înfăptuirii justiției, infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcției contractuale pentru care candidează, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;

g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunii sau față de aceasta nu s-a luat măsura de siguranță a interzicerii ocupării unei funcții sau a exercitării unei profesii;

h) nu a comis infracțiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire  la  persoanele  care  au  comis  infracțiuni  sexuale,  de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru  completarea  Legii  nr.  76/2008  privind  organizarea  și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările  ulterioare,  pentru  domeniile  prevăzute  la  art.  35 alin. (1) lit. h).

Condiţii specifice de participare la concurs:

1. Studii de specialitate**: absolvent studii medii cu diplomă de absolvire sau diplomă de bacalaureat / absolvent şcoală profesională;

2. Perfecționări (specializări): nu necesită experiență

3. Cunoștințe de operare/programare pe calculator (necesitate și nivel): NA

4. Limbi străine (necesitate și nivel) cunoscute: N/A

5. Abilități, calități și aptitudini necesare: gradul de îndeplinire a standardelor de perfomanță, asumarea responsabilității, adecvarea la complexitatea muncii, initiațivă şi creativitate.

6. Cerințe specifice*** (conform art. 542 alin. (1) si (2) din O.U.G. 57/2019): N/A

7. Competența managerială**** (cunoștințe de management, calități și aptitudini manageriale): N/A

8. Vechime nu necesită vechime

D.) Bibliografie şi tematică:

1. Legea nr. 319/2006 a securității şi sănătății ȋn muncă, actualizată cu modificările şi completările ulterioare – Cap. IV –Obligațiile lucrătorilor;

2. Legea nr. 53/2003, actualizată – Codul Muncii – Capitolul „Răspunderea disciplinară” (art. 247-252);

3. Legea nr. 307/2006 privind apărarea ȋmpotriva incendiilor.

4. Legea   477/2004   privind   Codul   de   conduită   al   personalului contractual

din autorităţile şi instituțiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

5. Norme de igienă - Ordin nr. 1955/18.10.1995;

E.) Calendarul de desfăşurare a concursului, respectiv data limită şi ora până la care se pot depune dosarele de concurs:

    - termenul de depunere a dosarelor 09.03.2023 – 22.03.2023, între 8.00 – 16.00, la secretariatul instituţiei de învățământ;

    -  selecţia dosarelor: 24.03.2023, ora 16.00, la secretariatul instituţiei de învățământ;

  • proba scrisă în data de 31.03.2023, ora 9.00, la sediul instituției;      
  • afişarea rezultatelor de la proba scrisă: 31.03.2023  
  • proba practică în data de 03.04.2023, ora 9.00, la sediul instituției;
  •  afişarea rezultatelor de la proba practică: 03.04.2023
  • proba interviu în data de 03.04.2023, ora 11.00, la sediul instituției. 
  • afişarea rezultatelor de la proba de interviu: 03.04.2023
  • afişarea rezultatelor finale: 03.04.2023, ora 16.00

Termenele în care se pot depune contestaţii, respectiv afişarea rezultatelor contestaţiilor:

  • se pot depune contestaţii până în data de:  04.04.2023, între orele 8.00-12.00, la secretariatul instituţiei școlare.
  • afişarea rezultatelor la soluţionarea contestaţiilor: 05.04.2023, între orele 8.00-12.00, la secretariatul instituţiei școlare.

DIRECTOR,

PROF. DEȘLIU CAMELIA