Liceul Tehnologic Dragomir Hurmuzescu - Medgidia
Secretariat: +40 341420101
Data anuntului: 28/06/2024

Anunt concurs pentru post contractual conform H.G. 1336/2022

  LICEUL TEHNOLOGIC DRAGOMIR HURMUZESCU , cu sediul în MEDGIDIA, STR. POPORULUI, NR. 1B, CONSTANTA, C.U.I.: 4300795, organizează concurs, pentru ocuparea următorului post contractual, conform H.G. nr. 1336/08.11.2022.

1. Nivelul postului*: executie

2. Denumirea postului: ADMINISTRATOR PATRIMONIU, post vacant, pe perioadă nedeterminata, la structura AUXILIAR

3. Gradul/Treapta profesional/profesională: III

4.  Numărul de posturi: 1

5. Durata timpului de lucru (doar în cazul angajărilor pe perioadă determinată):N/A

6. Vechimea in munca:1 AN

7. Nivelul studiilor: SUPERIOARE

Dosarele de concurs se depun la MEDGIDIA, STR. POPORULUI, NR. 1B, CONSTANTA, compartimentul resurse umane/ , persoana de contact:GOROVEI CARMEN , email: dragomir.hurmuzescu@yahoo.ro

Data publicarii si afisarii anuntului de concurs este: 6/26/2024

Documente solicitate candidaţilor pentru întocmirea dosarului de concurs, conform art. 35 din H.G. 1336/2022:

a) formular de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut la anexa nr. 2;

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;

c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;

d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;

e) copia carnetului de muncă, a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;

f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;

g) adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;

h) certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracțiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidații înscriși pentru posturile din cadrul sistemului de învățământ, sănătate sau protecție socială, precum și orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilități sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;

i) curriculum vitae, model comun european.

 Condiţiile generale prevăzute de art. 15 din H.G. 1336/08.11.2022

Poate ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana care îndeplinește condițiile prevăzute de Legea nr. 53/2003 — Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și cerințele specifice prevăzute la art. 542 alin. (1) și (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare:

a) are cetățenia română sau cetățenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spațiul Economic European (SEE) sau cetățenia Confederației Elvețiene;

b) cunoaște limba română, scris și vorbit;

c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 — Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

e) îndeplinește condițiile de studii, de vechime în specialitate și, după caz, alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra securității naționale, contra autorității, contra umanității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni de fals ori contra înfăptuirii justiției, infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcției contractuale pentru care candidează, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;

g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunii sau față de aceasta nu s-a luat măsura de siguranță a interzicerii ocupării unei funcții sau a exercitării unei profesii;

h) nu a comis infracțiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire  la  persoanele  care  au  comis  infracțiuni  sexuale,  de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru  completarea  Legii  nr.  76/2008  privind  organizarea  și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările  ulterioare,  pentru  domeniile  prevăzute  la  art.  35 alin. (1) lit. h).

Condiţii specifice de participare la concurs:

1. Studii de specialitate: Universitare de scurtă durată;

2. Perfecționări (specializări): cursuri în domeniu.

3. Cunoștințe de operare/programare pe calculator (necesitate și nivel): avansat, atestat.

4. Limbi străine (necesitate și nivel) cunoscute: lb. engleză- nivel mediu.

5. Abilități, calități și aptitudini necesare: capacități organiztorice și manageriale.

6. Competența managerială (cunoștințe de management, calități și aptitudini manageriale): da.

 Bibliografie şi tematică:

1. LEGEA ÎNVĂȚĂMÂNTULUI PREUNIVERSITAR NR.198/2023;
2.Hotărârea 2230/1969 2230/1969 privind gestionarea bunurilor materiale, cu modificările și
completările financiare
3.O.M.F.P nr.2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea
inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii;
4.LEGEA nr.22/1969, modificata si completata prin Legea 54/1994 privind angajarea
gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor agenţilor
economici,autorităţilor sau instituţiilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
5. Legea nr.53/2003, Codul Muncii, cu modificările și completările ulterioare;
6. Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice cu modificările și completările ulterioare;
7. H.G nr. 419/ 2018 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor
referitoare la atribuirea contractelor de achiziţii publice
8. H.G nr. 276/2013 privind stabilirea valorii de intrare a mijloacelor fixe;
9. O.M.F.P nr. 2634/2015 privind documentele finaciar-contabile, cu modificările și completările
ulterioare;
10. LEGEA nr.319/2006 Legea securităţii şi sănătăţii în muncă cu modificările si completările
ulterioare; 11. LEGEA nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările
ulterioare;
12. LEGEA nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor,
actualizata;
13. O.U.G 74/2008 privind colectarea selectivă a deșeurilor
14. Ordinul ME 4183/2022, pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare
a unităţilor de învăţământ preuniversitar

Calendarul de desfăşurare a concursului

Data publicarii si afisarii anuntului de concurs este: 26/06/2024

-   termenul de depunere a dosarelor, 10/07/2024 ora 12:00, la sediul instituţiei;

-   selecţia dosarelor: 11/07/2024 , ora 10:00, la sediul instituţiei;

-    afisare rezultate la selectia dosarelor: 11/07/2024 , ora 12:00, la sediul institutiei.

-    termen de contestare la selectia dosarelor: 12/07/2024 , ora 12:00, la sediul institutiei.

-    afişarea rezultatelor la soluţionarea contestaţiilor privind selectia dosarelor:12/07/2024   , ora 13:00, la sediul institutiei.

Proba scrisă:

-   proba scrisă în data de 18/07/2024 , ora 10.00, la sediul instituției;  

  • afişarea rezultatelor de la proba scrisă în data de  18/07/2024 , ora 14:00, la sediul institutiei.
  • termenul de depunere a contestatiilor la proba scrisă în data de  19/07/2024  ora 14:00, la sediul instituției;
  • afişarea rezultatelor la soluţionarea contestaţiilor probei scrise în data de 19/07/2024 , ora 15:30, la sediul instituției;

Proba practică:

-   proba practică în data de 22/07/2024 , ora 10.00, la sediul instituției;  

  • afişarea rezultatelor de la proba practică în data de 22/07/2024 , ora 14:00, la sediul institutiei.
  • termenul de depunere a contestatiilor la proba practică în data de  23/07/2024 ,ora 14:00, la sediul instituției;
  • afişarea rezultatelor la soluţionarea contestaţiilor probei practice în data de 23/07/2024  , ora 15:00, la sediul instituției;

Proba interviu:

-   proba interviu în data de 24/07/2024 , ora 10.00, la sediul instituției;  

  • afişarea rezultatelor de la proba interviu în data de 24/07/2024 , ora 14:00, la sediul institutiei.
  • termenul de depunere a contestatiilor la proba interviu în data de 25/07/2024  , ora 14:00, la sediul instituției;
  • afişarea rezultatelor la soluţionarea contestaţiilor probei interviu în data de 25/07/2024  , ora 15:00, la sediul instituției;

Afişarea rezultatelor finale în data de 25/07/2024  , ora 15:30, la sediul instituției.

Director,

Deșliu Camelia