Liceul Tehnologic Dragomir Hurmuzescu - Medgidia
Secretariat: +40 341420101
Data anuntului: 13/11/2023

Mobilități în domeniul formării profesionale - Cod Acțiune: KA121 VET, Nr. 2023-1-RO01-KA121-VET-000127077

LICEUL TEHNOLOGIC “DRAGOMIR HURMUZESCU” MEDGIDIA, în calitate de beneficiar şi coordonator al proiectului nr. 2023-1-RO01-KA121-VET-000127077 , finanţat de Uniunea Europeană prin Programul ERASMUS+, Acţiunea cheie 1 – VET, organizează procesul de selecţie al participanţilor pentru grupul ţintă.

Selecţia se realizează pentru participarea la activităţile de mobilitate din cadrul proiectului, stagiu de educaţie şi formare profesională în țări europene ce se va desfăşura pentru o durată de 14 de zile, în Cipru și Portugalia.

 Procesul de selecţie se va desfăşura pe baza procedurii stabilite la nivelul unităţii de învăţământ astfel:

I. Criterii de selecţie ale candidaţilor:

1. Să fie elev în clasa a XI-a, domeniile industrie alimentară/electronică-automatizări/mecanică/electric/chimie industrială, calificarea: tehnician analize produse alimentare/tehnician de telecomunicaţii/tehnician proiectant CAD/technician în instalații electrice/technician chemist de laborator, respectiv clasa a X-a şcoală profesională, domeniul mecanică, calificarea: mecanic-auto

2. Să dovedească un nivel corespunzător al competenţelor profesionale – probă scrisă corespunzătoare calificării profesionale, relevantă pentru proiect;

3. Să dovedească un nivel corespunzător al competenţelor lingvistice – interviu în limba engleză - verificarea cunoştinţelor de limba engleză;

4. Atitudine şi motivaţie pentru dezvoltarea competenţelor profesionale şi interesul pentru formare profesională – interviu în limba română;

5. Calităţi morale şi de comportament – evaluarea recomandării eliberată de prof. diriginte;

6. Performanţe şcolare obţinute, rezultate şcolare anuale;

7. Starea de sănătate – adeverinţă medicală de la medicul de familie.

II. Conţinutul dosarului de candidatură:

 1. Cerere de înscriere tip - anexa 1
 2. Angajamentul elevului - anexa 1b
 3. CV – model european, în limba română;
 4. Copie după CI/ BI;
 5. Scrisoare de intenţie care va cuprinde: date de identificare ale candidatului, modul în care mobilitatea de formare răspunde nevoii de dezvoltare profesională a candidatului, modul în care candidatul îşi propune să utilizeze, în şcoală şi în viitoarea carieră profesională, competenţele dobândite pe parcursul stagiului de formare.
 6. Declarație și angajament al părintelui elev minor - anexele 2a +2b
 7. Recomandare dată de dirigintele clasei;
 8. Adeverinţa medicală cu menţiunea apt pentru deplasare în străinătate.

Documentele vor fi realizate într-un singur exemplar şi introduse în ordinea prezentată mai sus, într-un dosar cu şină. Orice informație eronată va duce la eliminarea automată a candidatului.

III. Etapele selecţiei:
– Publicarea/anunţul selecţiei;
– Înscrierea candidaţilor;
– Verificarea eligibilităţii candidaţilor şi evaluarea documentelor depuse;
– Desfăşurarea concursului de selecţie;
– Afişarea rezultatelor;
– Depunerea şi analiza eventualelor contestaţii;
– Afişarea listei finale a candidaţilor selectaţi şi respinşi.

IV.1 Calendarul concursului de selecţie:

13-17.11.2022

Depunerea dosarelor de candidatură

20-21.11.2023

Evaluarea dosarelor de candidatură

22.11.2023

Orele 14-18

Desfăşurarea concursului de selecţie

Test pregătire profesională

23.11.2023

Orele 14-20

Proba orală de evaluare a competenţelor lingvistice-Limbă engleză

24.11.2023

Orele 14-20

Interviu

27.11.2023

Afişarea rezultatelor

28.11.2023

Primirea contestaţiilor

29.11.2023

Rezolvarea contestaţiilor şi afişarea rezultatelor finale

IV.2 Probele concursului de selecţie:

1.Proba scrisă/practică-Test pregătire profesională/Realizarea unor montaje/măsurări/lucrări specifice domeniului de pregătire şi condiţiile de prevenire a riscurilor de accidentare.

2.Proba orală de evaluare competențelor lingvistice-limbă engleză.

3.Interviu motivațional în limba română: 5 întrebări care vizează puterea de concentrare şi de exprimare, capacitatea de relaționare, elemente de cultură generală centrate pe istoria și cultura Ciprului/Portugaliei, și a motivației candidatului pentru participarea candidatului la acest stagiu european de formare profesională.

V.  Criteriile specifice de selecţie şi indicatori de evaluare:

CRITERIUL

INDICATORI DE EVALUARE

PUNCTAJ

I.Competenţe profesionale de specialitate

Probă scrisă privind domeniul de pregătire profesională.

30p

 

II.Competenţe lingvistice

Proba  orală- Prezentarea în limba engleză a motivaţiei participării la mobilitate.

30p

III.Motivaţie pentru dezvoltarea competenţelor profesionale în domeniul electronică-automatizări/electric/mecanic.

Interviu în limba română.

20p

IV.Performanţe şcolare obţinute de candidat (rezultate şcolare, participări la olimpiade şi concursuri şcolare)

Evaluare C.V-ului și  a scrisorii de intenție.

10p

V.Calităţi morale şi de comportament, capacitate de cooperare, lucru în echipă, autoevaluare, diseminare, valorificare rezultate proiect.

Evaluarea recomandării  dată de profesorul diriginte.

10p

PUNCTAJ TOTAL

100p

Preşedinte comisie selecţie

Director:  Prof. Camelia DEȘLIU

VI. Bibliografie:

Electronică-automatizări şi electric

1. Elemente de circuit.

2. Măsurarea parametrilor în circuitele electronice/electrice.

3. Tipuri de circuite electronice/electrice utilizate în montaje.

4. Verifică funcţionalitatea dispozitivelor şi a circuitelor electrice/electronice.

5. Operaţii tehnologice pentru executarea componentelor electronice/electrice.

6. Utilizarea componentelor electronice/electrice în aplicaţii.

Mecanică – Mecanică auto

1. Structura procesului tehnologic de asamblare.

2. Realizarea operaţiilor de măsurare şi controlul dimensiunii pieselor.

3. Utilizarea fluidelor de lucru: combustibili, uleiuri, fluide de racire în procese tehnologice din domeniul mecanicii/autovehiculelor rutiere.

4. Alegerea sculelor și dispozitivelor pentru demontarea și montarea componentelor asamblărilor mecanice.

5. Tipuri de uzuri.

6. Operații de demontare şi montare la transmisii mecanice simple/automobile.

Industrie alimentară

 1. Structura proceselor tehnologice din industria alimentară.
 2. Realizarea operaţiilor de măsurare şi controlul în laboratorul de industrie alimentară.
 3. Utilizarea aparatelor și dispozitivelor specifice în procese tehnologice din domeniul analizelor produselor alimentare.
 4. Alegerea aparatelor dispozitivelor pentru realizarea de analize de laborator.

Chimie industrială

 1. Structura proceselor tehnologice din industria chimică.
 2. Realizarea operaţiilor de măsurare şi controlul în laboratorul de chimie industrială.
 3. Utilizarea aparatelor și dispozitivelor specifice în procese tehnologice din domeniul analizelor chimice.
 4. Alegerea aparatelor dispozitivelor pentru realizarea de analize de laborator.